Mimořádný úspěch projektů spolufinancovaných prostřednictvím tzv. „Norských fondů“

24.10.2017

V renesančním zámku v Bučovicích byly dne 3.10.2017 vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za pozitivní příklady dobré péče o památky v rukou soukromníků za rok 2016. Porota vybírala z celkem dvaceti čtyř projektů ve čtyřech kategoriích. Mezi nominovanými projekty bylo šest projektů, které byly podpořeny grantem z fondů EHP/Norska („Norské fondy“) v rámci programového období FM EHP/Norska 2009 – 2016 (2017).

Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou získaly následující projekty:

  • Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku – projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska
  • Objev dřevěné roubené konstrukce a malovaného deskového stropu z období raného baroka v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách
  • Záchrana a zpřístupnění Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska
  • Záchrana a obnova hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska

Kromě toho byla též udělena tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ:

  • Za obnovu domu čp. 29 v Palackého ulici v Telči
  • Za záchranu a obnovu usedlosti čp. 12 v Kučerově
  • Za celkovou obnovu výtopny v železniční stanici Kořenov – projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska

Plaketou pro osobnost památkové péče byl za dlouhodobé aktivity ve prospěch kulturního dědictví v českých zemích, jeho úspěšnou propagaci a výraznou podporu oceněn Ian Kennaway.

Mezi dvaceti čtyřmi nominovanými projekty byly dále další dva projekty podpořené v rámci fondů EHP/Norska:

  • Obnova interiéru poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Lužiprojekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska
  • Generální restaurování třebechovického betlémuprojekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska

 

Z celkem dvaceti čtyř nominovaných projektů jich tedy byla celá čtvrtina podpořena grantem z fondů EHP/Norska s tím, že čtyři z těchto šesti projektů získali prestižní ocenění.

 

Co je Patrimonium pro futuro ?

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně dva pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění v kategoriích: obnova památky, restaurování, objev, nález roku, prezentace hodnot, záchrana památky.

Nominace za rok 2016 uzavřela pracoviště NPÚ počátkem května 2017 a do celostátního kola vyslala 24 uchazečů o cenu, z toho 9 památkových obnov, 6 zachráněných památek, 5 archeologických objevů či nálezů a 4 prezentační počiny.

Další odkazy:

Další stránka »

Nové období fondů EHP a Norských fondů v České republice

5.9.2017

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

V novém programovém období obdrží Česká republika celkem 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.
Konkrétní zaměření programů a nastavení výzev bude předmětem vyjednávání v příštích měsících. S ohledem na přípravný a schvalovací proces ze strany donorů je vyhlášení prvních výzev předpokládáno nejdříve ve druhé polovině roku 2018.

Základní informace o podporovaných oblastech jsou uvedeny na stránkách Ministerstva financí zde.

Memorandum o porozumění pro implementaci FM EHP na období 2014 – 2021 (*.pdf)

Memorandum o porozumění pro implementaci FM EHP na období 2014 – 2021 / pracovní překlad (*.pdf)

Memorandum o porozumění pro implementaci FM Norska na období 2014 – 2021 (*.pdf)

Memorandum o porozumění pro implementaci FM Norska na období 2014 – 2021 / pracovní překlad (*.pdf)

Záznam z tiskové konference k podpisu Memoranda o porozumění pro nové programové období EHP & Norských fondů 2014 – 2021 (YouTube)

Další stránka »

Nová loga EHP a Norských fondů

1.8.2017

Kancelář finančních mechanismů informovala o oficiálním spuštění nových log, které proběhlo dne 15. června 2017. Pro EHP a Norské fondy bude jedno obecné logo a také byla vytvořena oddělená loga pro EHP fondy a Norské fondy.

Důležitou informací je, že stará loga mohou být využívána nejpozději do 31. října 2017. Propagační a jiné materiály vytvořené po 15. červnu 2017 by již měly mít loga nová, je ale stále možné používat propagační materiály se starými logy až do konce přechodného období, tedy do již uvedeného konce října. Ke změně log má v tuto chvíli prioritně dojít na webových stránkách a sociálních sítích.

Pod odkazem níže získáte všechny relevantní informace k novým logům – prezentaci k představení nových log, jejich náčrty, nová loga v různých formátech, barevné kódy nebo pokyny a doporučení k jejich umístění. Dle informace z KFM budou další informační balíčky k logům následovat v příštích týdnech.

Nová loga EHP a Norských fondů (*.zip)

 

Další stránka »

Evaluace výsledků Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“

17.7.2017

Tématickou evaluaci Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ realizovala v době od 21.4.2017 – 24.5.2017 společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Předmětem hodnocení bylo celkem pět stanovených evaluačních kritérií: relevance, účelnost, účinnost, dopady a udržitelnost.

Posouzení relevance, účelnosti, účinnosti a udržitelnosti bylo založeno převážně na desk research, polostrukturovaných rozhovorech, srovnávací analýze a dotazníkovém šetření mezi příjemci grantů, vyhodnocování účinnosti a dopadů bylo založeno na terénním výzkumu u vzorku projektů použitím přístupu Outcome Harvesting.

Souhrnné hodnocení kritérií na úrovni klastrů:

Relevance Programu CZ06 – velmi dobrá

Účelnost Programu CZ06 – vynikající

Udržitelnost Programu CZ06 – vynikající

Kompletní evaluační zpráva Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ (*.pdf)

Další stránka »

Závěrečná konference Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“

28.6.2017

Ve středu 21. června 2017 se v Praze uskutečnila závěrečná konference Programu CZ06 “Kulturní dědictví a současné umění“. Prostřednictvím tohoto Programu byla v posledních třech letech podpořena obnova kulturních památek v České republice a také různorodé projekty v rámci živého umění.
Závěrečná konference slavnostně završila realizaci celého Programu, který podpořil celkem 58 projektů za více než půl miliardy korun. Při této příležitosti se v prostorách nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea v Praze sešli zástupci Ministerstva financí ČR, Norské kulturní rady, Velvyslanectví Norského království v Praze a Ministerstva kultury ČR, spolu s příjemci grantů a norskými partnery projektů, aby shrnuli a zhodnotili výsledky tříletého snažení. Na konferenci zazněly zkušenosti z realizace projektů a doporučení pro přípravu dalšího období EHP fondů v České republice.

Brožura mapující podpořené projekty Programové oblasti č. 16 – „Kulturní dědictví“ (*.pdf)

Brožura mapující podpořené projekty Programové oblasti č. 17 – „Současné umění“ (*.pdf)

Prezentace:

Lenka Šlitrová, Eva Tomšejová a Jan Hrdlička / Ministerstvo financí a Ministerstvo kultury (*.pdf)

Karen Varden / Arts Council Norway (*.pdf)

Lenka Šlitrová / Ministerstvo financí (*.pdf)

Rhys Evans / HLB (*.pdf)

Morten Walderhaug a Ivar Johan Gubberud / Baerum Kulturhus (*.pdf)

Tomáš Foltýn / Národní knihovna ČR (*.pdf)

Petr Prokeš a Kateřina Preusslerová / Výtopna Kořenov – Zubačka (*.pdf)

Simona Vičarová a Jan Žůrek / Nordspirace (*.pdf)

Miroslava Drahotová / Tématická evaluace Programu CZ06 (*.pdf)

Závěrečná konference CZ06 / program konference (*.pdf)

Fotografie ze závěrečné konference

Další stránka »

Brožura mapující podpořené projekty Programové oblasti č. 16 – „Kulturní dědictví“

Další stránka »

3. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06

3.1.2017

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 3. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

CZ06 – 3. aktualizace výzvy BFB – zvýrazněné změny (*.pdf)

Další stránka »

Meeting of Programme Operators in the Programme Area 16 „Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage“ – hosted by the Ministry of Finance & Ministry of Culture of the Czech Republic / supported by the EEA Grants 2009 – 2014

1.12.2016

Presentation at the Meeting:

Karen Varden (Arts Council of Norway)

Presentation PO Meeting PA16 (*.pptx)

Sheamus Cassidy (Financial Mechanism Office)

An overview of Programmes PA16 (*.pptx)

Noelle Dahl Poppe (Directorate for Cultural Heritage / Norway)

People and possibilities (*.pptx)

Riin Alatalu (Ministry of Culture of Estonia)

Manor Schools – Preservation through use (*.pptx)

Irena Mars (Ministry of Culture of Republic Slovenia)

Project Ljubljanica River (*.ppt)

Branislav Rezník (The Monuments Board of the Slovak Republik)

Project Pro Monumenta (*.pptx)

Pavel Slavko (Castle Český Krumlov)

Project Castle Czech Krumlov – Study Centre (*.pptx)

 

Overview of Programmes PA16 (*.txt)

Agenda of the Meeting (*.pdf)

Photos from the Meeting

Další stránka »

Seznam programových oblastí EHP a Norských fondů 2014-2021

9.11.2016

Finální verze „Blue Book“ obsahující prioritní sektory a programové oblasti pro EHP a Norské fondy 2014 – 2021 byla dne 27. září zveřejněna donory.

Všechny prioritní sektory a programové oblasti, které byly představeny donory a jsou oprávněné k financování v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 pro všechny přijímající státy, jsou obsaženy v tzv. Blue Book. Tyto oblasti vycházejí ze zkušeností z předcházejících programových období EHP a Norských fondů a reflektují též hlavní výzvy, kterým v současnosti čelí Evropa. Jedná se o konečnou verzi, nicméně jde pouze o možné oblasti, do kterých bude podpora směřována. Ne všechny uvedené oblasti budou v ČR podpořeny.

Konečný počet programových oblastí v ČR a jejich konkrétní zaměření budou výsledkem bilaterálních vyjednávání mezi ČR a donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), přičemž bude brán zřetel na priority obou stran (tedy jak ČR, tak donorských států) a na výši alokace určenou pro ČR. Tento proces bude završen podpisem bilaterálních smluv mezi donorskými zeměmi a ČR, tzv. Memorand o porozumění.

Další stránka »

Brožura mapující podpořené projekty Programové oblasti č. 17 – „Současné umění“

14.10.2016

Další stránka »