3. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06

3.1.2017

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 3. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

CZ06 – 3. aktualizace výzvy BFB – zvýrazněné změny (*.pdf)

Další stránka »

Meeting of Programme Operators in the Programme Area 16 „Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage“ – hosted by the Ministry of Finance & Ministry of Culture of the Czech Republic / supported by the EEA Grants 2009 – 2014

1.12.2016

Presentation at the Meeting:

Karen Varden (Arts Council of Norway)

Presentation PO Meeting PA16 (*.pptx)

Sheamus Cassidy (Financial Mechanism Office)

An overview of Programmes PA16 (*.pptx)

Noelle Dahl Poppe (Directorate for Cultural Heritage / Norway)

People and possibilities (*.pptx)

Riin Alatalu (Ministry of Culture of Estonia)

Manor Schools – Preservation through use (*.pptx)

Irena Mars (Ministry of Culture of Republic Slovenia)

Project Ljubljanica River (*.ppt)

Branislav Rezník (The Monuments Board of the Slovak Republik)

Project Pro Monumenta (*.pptx)

Pavel Slavko (Castle Český Krumlov)

Project Castle Czech Krumlov – Study Centre (*.pptx)

 

Overview of Programmes PA16 (*.txt)

Agenda of the Meeting (*.pdf)

Photos from the Meeting

Další stránka »

Seznam programových oblastí EHP a Norských fondů 2014-2021

9.11.2016

Finální verze „Blue Book“ obsahující prioritní sektory a programové oblasti pro EHP a Norské fondy 2014 – 2021 byla dne 27. září zveřejněna donory.

Všechny prioritní sektory a programové oblasti, které byly představeny donory a jsou oprávněné k financování v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 pro všechny přijímající státy, jsou obsaženy v tzv. Blue Book. Tyto oblasti vycházejí ze zkušeností z předcházejících programových období EHP a Norských fondů a reflektují též hlavní výzvy, kterým v současnosti čelí Evropa. Jedná se o konečnou verzi, nicméně jde pouze o možné oblasti, do kterých bude podpora směřována. Ne všechny uvedené oblasti budou v ČR podpořeny.

Konečný počet programových oblastí v ČR a jejich konkrétní zaměření budou výsledkem bilaterálních vyjednávání mezi ČR a donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), přičemž bude brán zřetel na priority obou stran (tedy jak ČR, tak donorských států) a na výši alokace určenou pro ČR. Tento proces bude završen podpisem bilaterálních smluv mezi donorskými zeměmi a ČR, tzv. Memorand o porozumění.

Další stránka »

Brožura mapující podpořené projekty Programové oblasti č. 17 – „Současné umění“

14.10.2016

Další stránka »

Konference o průběhu implementace EHP a Norských fondů 2009 – 2014 v České republice. Sdílení zkušeností a dobré praxe.

Další stránka »

Přehledná tabulka realizovaných projektů a projektů v realizaci – Program CZ06

22.9.2016

Další stránka »

Výsledky bilaterální spolupráce s donorskými státy v rámci Programu CZ06 financovaného z EHP fondů 2009 – 2014 (tzv. Norských fondů) a aktualizace výzev k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ a z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

20.7.2016

Jedním z hlavních cílů finanční podpory z Fondů EHP/Norska je posílení bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). V rámci Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“, jehož Programovým partnerem je Ministerstvo kultury ČR (dále jen MK), bylo 78% schválených projektů realizováno spolu s partnery z donorských států, čímž se tento program zařadil na první místo v rámci všech programů financovaných Fondy EHP/Norska v České republice. Výsledky bilaterální spolupráce byly vysoce hodnoceny jak Zprostředkovatelem programu – Ministerstvem financí ČR (dále jen MF), tak i norským partnerem Programu CZ06 – Arts Council Norway a Velvyslanectvím Norského království v ČR. Hloubková externí analýza implementace fondů EHP/Norska a plnění bilaterální zahraniční spolupráce (zadaná MF a provedená externí firmou Ernst and Young v březnu 2016) identifikuje postup a výsledky MK jako „příklad dobré praxe“ a doporučuje, aby MK navržený a realizovaný postup byl následován všemi ostatními ministerstvy a dalšími partnery jednotlivých 15-ti programů Fondů EHP/Norska.

Pro navázání a rozšíření bilaterálních spolupráce slouží speciálně zřízené fondy pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ a „B“. Z prvního fondu (opatření „A“) MK v únoru 2014 financovalo a organizovalo velmi úspěšný Kontaktní seminář pro potenciální partnery s účastí 135 českých a 42 zahraničních účastníků. Na přelomu roku 2014/2015 MK umožnilo vycestovat do donorských států na jednání s partnery 14-ti žadatelům o grant z 2. Výzvy PO17. Z druhého fondu (opatření „B“) pro rozšíření již existující bilaterální spolupráce bylo v oblasti kultury financováno 22 iniciativ, čímž bylo vyčerpáno 99,6% z celkové alokace (279 993 EUR). Vzhledem k vysokému zájmu předkladatelů projektů v oblasti kultury byla se Zprostředkovatelem fondu (MF) a zahraničním partnerem Programu CZ06 – Arts Council Norway dohodnuta realokace nevyužitých prostředků z jiných projektů (4 427 992 CZK). Proto Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ (MF) uveřejnil dne 15.7.2016 druhou aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“(dále jen Fond) v Programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 – 2014 spočívající především v navýšení finančních prostředků Fondu, a tím obnovení možnosti podávání žádostí o grant. Se změnou alokace souvisí i revize „Pokynu pro žadatele a příjemce – opatření B“.

Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu.

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci grantů schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů MGS v rámci programu CZ06, kteří projekt realizují, nebo jehož implementaci již ukončili a jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec schváleného projektu.

Veškeré relevantní informace a dokumenty (aktualizovaná výzva a pokyn) naleznete v českém jazyce na webové adrese:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-vyzvy/2016/2-aktualizace-vyzvy-k-predkladani-zadost-2246

v anglickém jazyce na webové adrese:

http://www.eeagrants.cz/en/programmes/eea-grants-2009-2014/cz06-culture/cz06-calls/2016/2nd-update-of-an-open-call-for-applicati-2246

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni  (MF) obnovil dne 8.7.2016 třetí výzvu pro předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (dále jen Fond) v rámci EHP fondů 2009 – 2014. Obnovení bylo umožněno díky realokaci úspor z Technické asistence v rámci programu CZ01. Se změnou alokace souvisí i revize příslušného pokynu pro žadatele a příjemce grantu z tohoto Fondu.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou v rámci programových oblastí uvedených v Příloze č. 1 výše uvedené výzvy. Fond představuje flexibilní zdroj financování iniciativ jak pro české subjekty, tak pro subjekty z donorských států. Spolupráce financovaná z tohoto Fondu poskytuje platformu pro navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou subjekty z České republiky a donorských států (včetně Rady Evropy) a to: Zprostředkovatelé programů (vč. jejich partnerů z rezortních ministerstev na základě uzavřené Dohody o partnerství); Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z donorských států (v období přípravy projektu, tedy do schválení návrhů projektů); Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014; Další subjekty, které profesionálně působí v podporovaných programových oblastech minimálně nepřerušovaně po dobu 1 roku, a které navazují nebo prohlubují spolupráci v rámci těchto programových oblastí se subjekty v donorských státech.

Veškeré relevantní informace a dokumenty naleznete v českém jazyce na webové adrese:

http://www.eeagrants.cz/cs/programy/cz01-technicka-asistence-a-bilateralni-f/fond-pro-bilateralni-spolupraci/aktuality/2016/obnoveni-3-vyzvy–fond-pro-bilateralni-s-2228

v anglickém jazyce na webové adrese:

http://www.eeagrants.cz/en/programmes/cz01-technical-assistance-bilateral-fund/bilateral-fund-at-national-level/cz01-news/2016/3rd-call-reopened-2228

Další stránka »

Pozitivní výsledky bilaterální zahraniční spolupráce z pohledu partnera programu

9.6.2016

Na pravidelném výboru pro spolupráci (CoC) jsme prezentovali dosavadní výsledky bilaterální zahraniční spolupráce a naše připomínky k podmínkám budoucí grantové podpory.

Prezentace Oslo 8.6.2016 (*.ppt)

Prezentace Oslo – text (*.docx)

Komentáře oddělení fondů EHP/Norska (MK) k zveřejněnému návrhu podmínek budoucí grantové podpory (*.docx)

 

Programová oblast č.16 – Technické památky v Norsku a České republice – prezentace odd. fondů EHP/Norska v Ostravě.

Program konference – Ostrava (*.pdf)

Prezentace Ostrava (*.ppt)

Prezentace Ostrava – text (*.docx)

Prezenční listina – Ostrava (*.pdf)

Další stránka »

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

18.5.2016

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Převzato z webu Ministerstva financí (http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196).

Další stránka »

Analýza bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a subjekty z donorských zemí v rámci EHP a Norských fondů 2009-14

8.3.2016

Dne 1. 3. 2016 se v prostorech Era Světa v Praze uskutečnila prezentace výsledků Analýzy bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a subjekty z donorských zemí, které spolupracovali a spolupracují v rámci EHP a Norských fondů 2009-14.

Prezentace závěrů se zúčastnili zástupci Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu, Velvyslanectví Norského království v Praze, Ministerstva financí ČR (Národní kontaktní místo), Programových partnerů z České republiky a z Norska, Ernst & Young, s.r.o. a hlavně samotní příjemci a jejich partneři z donorských zemí, kteří doplnili závěry analýzy o příklady z praxe.

Hlavním důvodem vytvoření této analýzy je zhodnocení úrovně bilaterálních vztahů českých subjektů se subjekty z donorských zemí (především vznik partnerství mezi subjekty, jeho aktuální fungování a očekávaný přínos v budoucnu). Analýzu vypracovala společnost Ernst & Young, s.r.o.

Analýza byla provedena především na základě dotazníků a rozhovorů s konečnými příjemci projektů i s jejich partnery z donorských zemí.

 

Další stránka »