Cooperation offers

This part of the website will work as an exchange of offers. After the clicked on each offer there’ll be shown all information which the Partnership interested person has inserted into the form.

Typ subjektu / Type of entityŽadatel o grant
Oblast / AreaProgramová oblast 16
Název subjektu / Name of entityAlie o.s.
Právní subjektivita / Legal formobčanské sdružení
Jméno / NameMichal Opletal
Adresa / AddressTřeština 2
789 73
Třeština
Česká republika
Telefon / Phone558270232
E-mailopletal@alie.cz
Webhttp://os.alie.cz
Oblast zájmu v rámci partnerství / Area of interest within the partnership
Programová oblast 16 / Programme area 16
Sbírkové předměty a sbírky muzejní povahy / Collection items and museum-type collections
Písemné kulturní dědictví / Written cultural heritage
Památkový fond / Cultural heritage fund
Programová oblast 17 / Programme area 17
Profesionální divadlo / Professional theatre
Festival (přehlídka) / Festival (show)
Nový interdisciplinární projekt / New interdisciplinary project
Nový inscenační projekt / New staging project
Provozování (uvádění) inscenačního projektu / Running (staging) of a performance project
Tvůrčí dílna (workshop) / Creative workshop
Profesionální výtvarné umění / Professional visual arts
Výstavní projekt / Exhibition project
Podpora celoroční výstavní činnosti / Support to a year-round exhibition project
Tvůrčí dílna (workshop) / Creative workshop
Profesionální hudební umění / Professional music
Hudební festival / Music festival
Koncertní akce / Concert event
Tvůrčí dílna (workshop) / Creative workshop
Profesionální filmové umění / Professional film art
Scénáristický kreativní workshop / Creative workshop for screenwriters
Filmový festival / Film festival
Popis spolupráce / Description of cooperation
Občanské sdružení Alie o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským sdružením, vzniklým na základě zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Předmětem činnosti sdružení je:

1) Záchrana a revitalizace nemovitých kulturních památek.
2) Vzdělávací činnost pro studenty a dospělé.
3) Online přístup k publikacím pomocí webového rozhraní.

Alie o.s. v obci Třeština (německy Trittschein, okres Šumperk, Olomoucký kraj) revitalizuje venkovskou usedlost čp.2, která je od roku 1958 evidována jako nemovitá kulturní památka. V katastru obce je pak evidováno také několik dalších kulturních památek.

Samostatná venkovská usedlost čp.2 z roku 1844 se nachází na dolním konci návsí v obci Třeština a z architektonického hlediska je bezesporu zajímavým objektem. Skvostným dokladem vesnické výstavby z pozdně klasicistního období je zejména ve dvoře umístěné náspí zdobené arkádami a výjimečná je rovněž dekorativní výzdoba průčelí se dvěma proti sobě stojícími lvy.

Záměrem občanského sdružení Alie o.s. je předmětný objekt zrekonstruovat, aby původní hodnoty, které reprezentuje, zůstaly zachovány nebo byly obnoveny. V objektu chceme vytvořit zázemí pro aktivity sdružení v oblasti knihovních služeb, jazykového vzdělávání, vinohradnictví a muzea tradičního bydlení 19. století s možností krátkodobého ubytování (přespání).

Alie o.s. má zájem o spolupráci s nadací, občanským sdružením, muzeem, nebo soukromými osobami z donorských států v oblastech, které zastřešuje ve svých aktivitách - viz předmět činností sdružení.
Především má Alie o.s. zájem o realizaci spolupráce včetně transferu zkušeností v oblasti budování expozic tradičního bydlení. Jedním z výstupů této spolupráce by mělo být také zpřístupnění historie bydlení z jiných států naší veřejnosti.

Dalším možným tématem spolupráce je pak vlastní ochrana a obnova památek včetně transferu zkušeností a metod při používání dobových technologií směřujících k uchování nemovitého kulturního dědictví.

The civic association called Alie o.s. is a voluntary, non-governmental, non-profit civil association, based on Law No. 83/1990 Coll. related to association of citizens, as amended. The association is a legal entity, according to the Czech law. The activities of the association are as follows:

1) Conservation and revitalisation of cultural monuments.
2) Educational activities for students and adults.
3) On-line access to publications using a web interface.

In the village called Třeština (German name Trittschein, District of Šumperk, Region Olomouc), Alie o.s. revitalizes rural homestead No. 2 which has been registered as a cultural monument since 1958. In the village there are also several other cultural monuments recorded.

Separated rural homestead No. 2 which was built in 1844 is situated at the lower end of the village square in Třeština village. As for architectural point of view, it is certainly an interesting building. Magnificent document of the rural housing of the late Classical period is primarily the embankment located in the courtyard. It is decorated with arcades. Decoration of the facade with two opposing lions is also very exceptional.

Alie o.s. (civic association) has the intention to renovate the building in question so that the original values which are represented can be preserved or restored. We want to use the building as a base for activities of the association in the field of library services, language education, viniculture and the museum of traditional housing of the 19th century, with possibility of short-time accommodation (overnight).

Alie o.s. is interested in cooperation with foundations, civic associations, museums or private individuals from donor countries in the areas covered by its activities - see the subject of the association´s activities.
Above all, Alie o.s. is interested in implementing cooperation (including transfer of experience) in the field of creating the exhibitions of traditional housing. The outputs of this cooperation should also include creation of access to history of living in other countries to be seen by our people.

Other possible topic of the cooperation is the protection and restoration of monuments, including transfer of experiences and methods in use of contemporary technologies leading to preservation of immovable cultural heritage.
back