Výzvy

3. aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 3. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

CZ06 – 3. aktualizace výzvy BFB – zvýrazněné změny (*.pdf)

 

Obnovení 3. Výzvy – Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Na základě realokace úspor v programu CZ01 „Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni“ byla navýšena alokace Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. 3. Výzva v rámci tohoto Fondu je tímto od 8. července 2016 obnovena a je opět možné předkládat žádosti o uvolnění prostředků.

Více informací, text výzvy, pokyny pro žadatele a standardizované přílohy žádosti naleznete zde.

 

Druhá aktualizace výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 2. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 – 2014. Aktualizovaný pokyn je ke stažení zde.

CZ06 – aktualizace výzvy BFB, zvýrazněné změny

 

Aktualizace znění výzev a Pokynu pro žadatele – Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

V souvislosti se 4. aktualizací Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni bylo upraveno znění obou probíhajících výzev v rámci tohoto Fondu.

2. Výzva: Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Výzva pro obce a kraje

3. Výzva: Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.

Jedná se zejména o prodloužení trvání výzev, posunutí konečného termínu realizace iniciativ a způsobilosti výdajů. Ve 3. Výzvě též došlo k navýšení alokace.

Příloha 2 – Pokyn prožadatele a příjemce grantu – zvýrazněné změny (*.rar)

 

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 12.1.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06 v rámci fondů EHP 2009 – 2014.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu realizace schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů v rámci Programu CZ06. Spolupráce bude spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů relevantních k oblasti a vlastnímu řešení schváleného projektu.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30.4.2016.

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 7 448 036 CZK.

Text výzvy je ke stažení zde.

Pokyn pro žadatele a příjemce a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení na stránkách Zprostředkovatele programu – Bilaterální fond na programové úrovni.

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT NA studijní a pracovní cesty do donorských států financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ (Fond) v rámci Programové oblasti 17 „Současné umění“ Programu CZ06

 

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 18. listopadu 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Podporou projektů se rozumí refundování oprávněných nákladů Žadatele na studijní a pracovní cestu a jeho setkání s Partnerem/-y z donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) za účelem navázání spolupráce mezi žadatelem o grant v rámci 2. otevřené výzvy PO17 a Partnerem/-y z donorských států při realizaci oprávněných aktivit. Jedinou aktivitou podpořenou z Fondu je studijní a pracovní cesta s bilaterálním setkáním s výměnou informací v některém z donorských států. Celková částka určená na tuto aktivitu je 2.364.559,- Kč.

Žádosti o grant lze zasílat nejpozději do 16. 12. 2014 do 19.00 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele z Fondu, formulář Žádosti o poskytnutí grantu, vzor Rozhodnutí a formulář Žádosti o platbu jsou ke stažení zde.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí.

 

2. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury – Partnerem programu a Arts Council Norway – Partnerem programu z donorského státu vyhlašují dne 23. října 2014 2. výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“.

Programová oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou soudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.

Alokované prostředky pro 2. výzvu jsou 26 245 996 CZK/ přibližně 990 415 EUR.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 9. ledna 2015 v 19:00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyn pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení zde.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení zde.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí.

 

1. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury – Partnerem programu vyhlašují  dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“.

Programová oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“ je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou soudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 26. června 2014 v 19.00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení zde.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení zde.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí.

Pro zájemce o grant bude Ministerstvo kultury organizovat „Seminář pro žadatele“. O termínu konání Semináře Vás budeme v předstihu informovat na www.norskefondy.cz

 

1. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury – Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

Programová oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a židovského kulturního dědictví v České republice.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese radek.bouska@mkcr.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení zde.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a Pokyn Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 jsou ke stažení zde.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí.

Pro zájemce o grant bude Ministerstvo kultury organizovat „Seminář pro žadatele“. O termínu konání Semináře Vás budeme v předstihu informovat na www.norskefondy.cz

 

1. výzva – Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Více informací o vlastní výzvě (bilaterální fond na národní úrovni) naleznete zde. Související dokumenty zde.