Otázky a odpovědi

Budou ještě vyhlášeny další výzvy k podání žádostí o grant v rámci FM2 (Programu CZ06)?

S ohledem na to, že celková alokace Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ byla v rámci 3 otevřených výzev (1 výzva Programová oblast č.16 – „Kulturní dědictví“, 2 výzvy Programová oblast č.17 – „Současné umění“ vyčerpána, nebude již vyhlášena žádná další výzva v těchto programových oblastech. O grant je možné zažádat „pouze“ v rámci tzv. Bi-fondu na programové / národní úrovni.

Jaká je výše spolufinancování ze strany příjemců grantů?

Výše spolufinancování ve FM2 je následující:

Pro Programovou oblast č.16
10% – nestátní neziskové organizace
20% – veřejné instituce (stát, kraje, obce, příspěvkové organizace atd.)
20% – církevní instituce
40% – ostatní právnické osoby

Pro Programovou oblast č.17
10% – všichni způsobilí žadatelé, včetně fyzických osob

Bylo získání grantu podmíněno spoluprací (na projektu) se zástupci organizací v Norsku, Lichtenštejnsku a z Islandu?

Povinná bilaterální spolupráce s odborníky a umělci z výše uvedených zemí je povinná pouze u některých druhů aktivit v rámci projektů v PO 17, např. workshopy, festivaly. V rámci ostatních aktivit PO 16 i PO 17 je bilaterální spolupráce nepovinná (avšak žádoucí) a může vytvářet „přidanou hodnotu projektu“ s tím, že tyto projekty byly bodově zvýhodněny v rámci hodnocení žádostí.

Může být grant z fondů EHP „kombinován“ s jinými dotacemi či vlastními finančními prostředky?

Ano. Jen musí být jednoznačně oddělena část financována z grantu fondů EHP a část/části financované z jiných zdrojů.

Do kdy trvá oprávněnost výdajů projektů?

Oprávněnost výdajů všech projektů končí 30. 4. 2017.

Očekává se pokračování grantové podpory ze strany donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)?

V současné době Zprostředkovatel programů (Ministesrtvo financí) vyjednává možnost další podpory – FM3 (2014 – 2021). Pokud bude grantová podpora určena i pro kulturní dědictví (movité / nemovité / současné umění) dají se dle sdělení Zprostředkovatele programu očekávat výzvy nejdříve v roce 2018/2019.

Případné další dotazy můžete posílat na e-mail: fondyehp@mkcr.cz